Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 – Schade
Artikel 20 – Offertes
Artikel 21 – Websites & webshops
Artikel 22 – Hosting
Artikel 23 – Verhuizen van diensten
Artikel 24 – Vertrouwelijke informatie

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Ook Verwerkingsverantwoordelijke genoemd;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

T.T. van Miltenburg, Milcraft
Verdihof 28
2402 VC Alphen aan den Rijn
Bezoek op afspraak
Telefoonnummer: 0172 -8977895 (9.00 tot 19.00 uur maandag t/m vrijdag, m.u.v. feestdagen)
E-mailadres: info@milcraft.nl
KvK-nummer: 61376507
Btw-identificatienummer: NL002054173B37

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst of als bij de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant zoal het getekend retourneren van een offerte.
5. De klant heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen binnen de ontbindingstermijn.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
6. Indien de ondernemer de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
7. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.
8. Bij websites maken wij gebruik van de nieuwste technieken. Oude browsers, in het bijzonder Internet Explorer 7 en 8, ondersteunen wij niet. Wij garanderen dat onze websites goed te bekijken zijn in de nieuwste versies van Google Chrome, Internet Explorer, Safari en Firefox. Lees hier meer over deze keuze.
9. Bij websites en webwinkels gebouwd met templates en plugins geleverd door derden is Milcraft niet verantwoordelijk voor het voortzetten van ondersteuning door de bouwers van deze templates en plugins. Ook kan Milcraft niet verantwoordelijk gehouden worden voor het oplossen van problemen die ontstaan door het stopzetten van ondersteuning door de makers/bouwers van deze templates en plugins. Kosten van het verhelpen van eventuele compatibilteitsproblemen of beveiligingsproblemen worden aan de klant doorberekend. Indien het oplossen hiervan niet mogelijk is, kan Milcraft hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.
10. Websites en webwinkels worden gebouwd op WordPress en WooCommerce. Zolang hier door de makers geen kosten aan verbonden worden, zal Milcraft geen kosten in rekening brengen voor het gebruik van WordPress en WooCommerce. Mocht het in de toekomst gebeuren dat de makers van WordPress en WooCommerce hier wel kosten voor in rekening brengen, dan is Milcraft gemachtigd deze kosten één op één te factureren aan de klant.

Artikel 7 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de klant de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De klant draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de klant niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de klant te bevestigen.
9. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
b. de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
b. de klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van tenminste één maand.
2. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de klant deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten minste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten minste één maand.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de klant na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
9. Domeinnaamregistraties worden een maand van te voren automatisch verlengd met 1 jaar. Opzeggen kan tot 30 dagen voor eindedatum van het contract.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan klanten mag de klant in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Schade

1. De ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade, welke is te wijten aan diens opzet of grove schuld. Zie artikel 25.
2. De ondernemer is in bovenstaande gevallen enkel verantwoordelijk voor directe schade en niet eventuele indirecte schade. Zie artikel 25.

Artikel 20 – Offertes

1. Offertes zijn vrijblijvend en enkel geldig voor de aanvrager.
2. Indien er kosten zijn gemaakt voor het maken van de offerte, bijv. door rapporten aangevraagd bij derden, dan mag Milcraft deze kosten aan de aanvrager doorbereken. Dit uiteraard enkel als dit vooraf schriftelijk of per mail kenbaar is gemaakt.
3. Milcraft behoudt het recht de offerte binnen een termijn drie dagen te herroepen.

Artikel 21 – Websites & webshops

1. De websites die wij bouwen zijn gebonden aan de geldende licentievoorwaarden voor het betreffende CMS. U bent de rechtmatige gebruiker. Bij een eventuele verhuizing kunt u een kopie van de website mee krijgen.
Bij Webwinkels ingericht door Milcraft is het afhankelijk van het type webwinkel. Voor WooCommerce websites op de servers van Milcraft gelden dezelfde voorwaarden als onze websites.
2. Het is niet toegestaan om zelf onderhoud aan uw website of webwinkel te verrichten of te laten verrichten door derden. Uitzondering hiervoor is als dit schriftelijk overeengekomen is.
3. Het is niet toegestaan om derden toegang te geven aan de server
4. De klant is vrij om zelf aanpassingen aan de website te doen. Door de klant gedane aanpassingen zoals bijvoorbeeld het toevoegen en aanpassen van plugins, het aanpassen van templates en wijzigingen en toevoegingen in code zijn voor eigen risico. Mochten er bij het updaten van WordPress, template of plugins problemen ontstaan of aanpassingen overschreven worden, dan is Milcraft hier niet verantwoordelijk voor. Hetzelfde geldt voor andere storingen of problemen.
5. Bij het afnemen van Managed WordPress Hosting is het niet toegestaan zelf aanpassingen aan website te doen, anders dan tekstuele en foto’s aanpassingen en inrichten van blokken op pagina’s en berichten.
6. Bij het afnemen van beveiliging voor website zonder hosting en/of update-service is de eigenaar van de website zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van de WordPress-installaties, plugins en templates. Milcraft is gemachtigd de website te updaten indien deze achterloopt. Dit zal plaatsvinden tegen uurtarief en wordt berekend per kwartier.

Artikel 22 – Hosting

1. Voor de hosting van Milcraft maakt Milcraft gebruik van de diensten van Mooij Werkt.
2. Milcraft maakt dagelijks backups van uw website of webshop.
3. Aan het terugzetten van een backup zijn kosten verbonden indien dit door een gebruikersfout van de klant gedaan moet worden. De backups zijn op basis van best effort.
4. Het maken van backups in de website zelf door plugins als UpdraftPlus of BackupBuddy is enkel toegestaan na overleg met Milcraft.
5. Indien de wederpartij geen gehoor geeft aan dringende adviezen of overtredingen, zoals hieronder beschreven, laten voortbestaan kan Milcraft besluiten de hosting op te schorten.
6. Het is niet toegestaan:
a. derden toegang te geven tot de servers van Milcraft en/of hier onderhoud aan te laten verrichten.
b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendommen.
c. de diensten en producten van Milcraft te gebruiken voor hacken, verspreiden van spam, pornografische, illegale software of via deze diensten en producten dit aan te moedigen.
d. zich schuldig te maken aan strafbare feiten.
e. schadelijke handelingen m.b.t. SEO uitvoeren. Denk hierbij aan zogenaamde linkfarms of Black Hat SEO.
7.Bij het gebruiken van banners en/of het gebruik van AdSense of andere adverteermogelijkheden, van derden of eigen, dient vooraf schriftelijk toestemming gevraagd te zijn aan Milcraft.
8. Milcraft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onderbreking van hosting of het stopzetten hiervan of andere schades of kosten hieruit voortvloeiend. Zie artikel 25.
9. De klant is zich ervan bewust dat bij shared hosting accounts van andere gebruikers beïnvloed kunnen worden door het eigen account. Denk hierbij aan o.a. overschrijdingen van bandbreedte, geheugengebruik en schijfruimte. Aanwijzingen om problemen te voorkomen dienen altijd door de klant opgevolgd te worden binnen een redelijk en door Milcraft vast te stellen termijn. Mocht actie van de klant uitblijven dan is Milcraft gematigd deze aanpassingen uit te voeren tegen het dan geldende uurtarief.
10. Milcraft kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.
11. Indien door de klant verstrekte gegeven niet blijken te kloppen heeft Milcraft het recht op de prijzen hierop aan te passen.
12. De standaard mail bij onze maildiensten zijn een extra service. Wij zullen de mail aan onze kant zo goed mogelijk instellen, maar de klant is zich ervan bewust dat wij geen invloed hebben of de ontvangende partij de mail toelaat. Uiteraard zullen wij het mogelijke doen om dit voor elkaar te krijgen.

Artikel 23 – Verhuizen van diensten

1. Bij het verhuizen van diensten naar Milcraft is Milcraft grotendeels afhankelijk van de medewerking van de vorige dienstverlener/hoster/webdesigner. Vanzelfsprekend proberen wij een verhuizing van dienst zo goed mogelijk te laten verlopen. Echter is Milcraft niet verantwoordelijk voor eventuele schade voortvloeiend door deze verhuizing.
Prijzen genoemd in de offertes zijn op basis van volledige medewerking van de vorige dienstverlener/hoster/webdesigner en op basis van de aangeleverde informatie. Eventuele extra kosten gemaakt door Milcraft door tegenwerking van de vorige dienstverlener/hoster/webdesigner of onjuiste informatie kunnen in rekening worden gebracht.
2. Verhuizen van domeinnamen en websites naar een andere provider kan na schriftelijk aanvraag en akkoord. Voor het verhuizen van een domeinnaam van en naar een andere provider worden geen kosten in rekening gebracht.
Milcraft zal altijd proberen zo snel mogelijk te handelen bij een verhuizing.
Bij een verhuizing van een bestaande website naar Milcraft zijn kosten verbonden, tenzij anders overeengekomen. Deze kosten zijn afhankelijk van o.a. de grootte, complexiteit en vindbaarheid.
Bij verhuizing naar een andere provider kunt u een kopie van de website en database aanvragen of wij kunnen een kopie maken vanuit de website zelf. Dit laatste heeft onze voorkeur.
3. Bij het stopzetten van diensten en/of het verhuizen naar een andere provider blijven overeengekomen contractperiodes en daarbij horende betalingsverplichtigingen gehandhaafd.
4. Bij het overgaan van een andere provider naar Milcraft is de klant zelf verantwoordelijk voor de afwikkeling van eventuele lopende en/of meerjarige contracten. Eventuele kosten/boetes voor het afbreken van lopende contracten bij de huidige provider zijn voor rekening van de klant.
5. Eventuele licenties die via Milcraft zijn aangeschaft zijn niet overdraagbaar. De klant ontvangt echter desgevraagd wel de licentiecodes, maar is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van nieuwe updates. Indien mogelijk zal Milcraft een Envato API-code beschikbaar stellen voor updates. Milcraft heeft geen invloed op de werking van deze API-connectie.
6. Milcraft is niet verantwoordelijk voor eventuele afname in het aantal bezoekers en/of aankopen danwel omzet na verhuizing.

Artikel 24 – Vertrouwelijke informatie

1. Over en weer zijn de partijen en hun personeel verplicht tot geheimhouding van zaken waarvan ze hadden kunnen weten of vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is.
Dit geldt voor zowel de periode waarin diensten en producten zijn afgenomen als ervoor en erna.

Artikel 25 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Milcraft voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst c.q. uitvoering van diensten, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van vermogenschade, tot maximaal € 250.000 en een vergoeding van letselschade, tot maximaal € 2.5000.000,-. De aansprakelijkheid van Milcraft voor directe en indirecte schade zal in totaal nooit meer bedragen dan deze bedragen.
2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

  • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  • redelijke en aantoonbare kosten om de Milcraft ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst c.q. uitvoering van diensten (weer) deugdelijk na te komen;
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
  • redelijke en aantoonbare kosten die Verwerkingsverantwoordelijke / klant heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

3. De aansprakelijkheid van Milcraft voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke / klant voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Milcraft of haar bedrijfsleiding.
5. Tenzij nakoming door Milcraft blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Milcraft wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke / klant Milcraft onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Milcraft ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Milcraft in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke / klant tegen Milcraft die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
7. Milcraft zal zich gedurende de Verwerkersovereenkomst  c.q. uitvoering van diensten adequaat verzekerd hebben en houden.
8. De Verwerkingsverantwoordelijke / klant is bij wet zelf verantwoordelijk voor het overeenkomen van een verwerkersovereenkomst met Milcraft.

versie: 1.01-18-12-2019

Aanpassingshistorie:

18-12-2019:
-2: nieuwe BTW-nummer toegevoegd, “Dit is geen bezoekadres” aangepast naar “Bezoek op afspraak”, toegevoegd “m.u.v. feestdagen”
-21.5: tekst aangevuld met “tekstuele en foto’s aanpassingen en inrichten van blokken ”
-22.1: 4Fhosting aangepast naar Mooij Werkt
-22.3: “indien dit door een gebruikersfout van de klant gedaan moet worden.” toegevoegd
-22.12: toegevoegd “12. De standaard mail bij onze maildiensten zijn een extra service. Wij zullen de mail aan onze kant zo goed mogelijk instellen, maar de klant is zich ervan bewust dat wij geen invloed hebben of de ontvangende partij de mail toelaat. Uiteraard zullen wij het mogelijke doen om dit voor elkaar te krijgen.”
-23.2: “tenzij anders overeengekomen” en “of wij kunnen een kopie maken vanuit de website zelf. Dit laatste heeft onze voorkeur.” toegevoegd
-23.5: “Milcraft heeft geen invloed op de werking van deze API-connectie.” toegevoegd
-23.6: toegevoegd: “6. Milcraft is niet verantwoordelijk voor eventuele afname in het aantal bezoekers en/of aankopen danwel omzet na verhuizing.”